Maps of Zhaoqing      china01.jpg (29231 bytes) 

zhaoqing01.gif (14239 bytes)

 
china02.gif (45262 bytes)

 Zhaoqing is about one quarter of the way from Guangzhou to Nanning

zhsurrounds.JPG (323935 bytes) 
 
Zhaoqing and
surrounding cities

zhcity01.JPG (280933 bytes)
zhcity02.JPG (192701 bytes)
Zhaoqing City:
A - Hong Kong ferry pier
B - Musical fountain
C - Canadian-American School